لعاب های خاص

لعاب های خاص

لعاب احیایی، لعاب اشکی یا لعاب شره، لعاب های برفی، لعاب ترک، لعاب کویری، راکو، زرین فام و... که لعاب هایی خاص بوده و مشتری هایی خاص دارند در این بخش معرفی می شوند. از آنجایی که هنرمندان تولید کننده ی محصولات سفالی با لعاب های خاص محدود و انگشت شمارند، سعی می کنیم نام شان را ذیل آثارشان بیاوریم.