ظروف غذاخوری

ظروف غذاخوری

از مزایای تکنیک لعاب برجسته، قابلیت اجرای آن روی سطوح گوناگون سفالی می باشد. قابلیتی که حالا شاخه ای در صنف سفال ایجاد کرده به نام ظروف غذاخوری لعاب برجسته. البته خیلی ها معتقدند زیبایی های سفال لعاب برجسته را فقط باید قاب کرد روی دیوار و تنها تماشا کرد.