لعاب برجسته (میناکاری)

لعاب برجسته (میناکاری)

این شیوه از نقاشی ظروف سفالی بسیار جدید و تازه است. در تازگی این هنر همین بس که هنوز بین مبدعین این روش بر سر انتخاب نامی مناسب برای این کار اختلاف است. البته سفال لعاب برجسته و سفال نگینی دو نامی هستند که بیش از سایر نام ها مورد اقبال هنرمندان این شاخه واقع شده اند. هر چند عنوان "میناکاری" در بین عموم بیش از دو عنوان یاد شده مصطلح و مرسوم شده است که به اعتقاد اساتید صاحب نام سفالگری به کار بردن این عنوان اشتباه است.