گلدان تزیینی

گلدان تزیینی

گلدان های سفالی و سرامیکی محدود به انواع کاکتوسی، بونسایی و... نمی شوند. بخش زیادی از تولیدات گلدان کارگاه های سفالگری لالجین، کارهایی هستند که برای استفاده ی دکوری و تزئینی تولید می شوند. گلدان های لعاب برجسته سفالی (گلدان میناکاری)، گلدان های مشبک سفالی، گلدان های سرامیکی لعاب سفید، گلدان های سفالی و سرامیکی با لعاب احیایی و... بخشی از این تولیدات هستند که در شاخه ی گلدان های تزیینی دسته بندی می شوند.