سرویس های غذاخوری

سرویس های غذاخوری

در سال های اخیر جهت سهولت انتخاب برای شما هموطنان و نیز کاهش آسیب پذیری در مسیر ارسال، ظروف غذاخوری سفالی را بصورت سرویس بسته بندی و عرضه می کنیم. در این دسته می توانید سرویس های غذاخوری سفالی، سرامیکی و چینی را مشاهده، بررسی و خرید کنید. این سرویس ها با کیفیتی تضمینی از بهترین کارگاه های سفال ایران در شهر لالجین همدان برای شما ارسال می شوند.